Zadanie: Rozbudowa DK Nr 94 w m. Strzelce Opolskie wraz ze skrzyżowaniem z DK Nr 88

NAZWA KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w m. Strzelce Opolskie od km 217+750 do km 219+390 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 88 na odcinku od km 0+000 do km 0+520

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 45-085 Opole Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Dane techniczne wykonanego zadania :
• Droga krajowa nr 94:
- klasa drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego),
- prędkość projektowa:
- 50 km/h - obszar zabudowany,
- 70km/h - obszar niezabudowany,
- prędkość miarodajna:
- 50 km/h - obszar zabudowany,
- 80 km/h - obszar niezabudowany
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
- szerokość opaski: od 0,25 m do 0,50 m,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,00 m (ciąg przy jezdni), 2,50 (oddzielony od jezdni pasem zieleni),
- szerokość chodnika: 2,00 m,
- szerokość pobocza gruntowego: 1.50 m-2,00m,
- kategoria ruchu:
- KR5 do skrzyżowania z drogą krajową nr 88,
- KR4 na pozostałym odcinku,
-nośność nawierzchni - 115 kN.

• Droga krajowa nr 88:
- klasa drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego),
- prędkość projektowa: 70 km/h,
- prędkość miarodajna: 80 km/h,
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
- szerokość poboczy utwardzonych - 2,00 m,
- szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m -2.00 m,
- kategoria ruchu: KR4,
- nośność nawierzchni - 115 kN.