Zadanie: Rozbudowa DK Nr 41 odcinek Prudnik – granica państwa

NAZWA KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku Prudnik – granica państwa km od 29+512 - do km 32+872,48

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA: Konsorcjum firm: PRDiM S.A. ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle – Lider DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa - Partner

NADZÓR INWESTORSKI: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: „DROMOST” Sp. z o.o. 61-693 Poznań, ul. Trójpole 3B
WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy: 03.03.2011 r.
Data przekazania placu budowy: 11.03.2011 r.
Data zakończenia zadania: 10.11.2011 r.

Dane techniczne wykonanego zadania :
Parametry jezdni:
- klasa drogi - główna, oznaczona symbolem "G",
- prędkość projektowa
- poza terenem zabudowy - 70 km/godz,
- na terenie zabudowy - 50 km/godz,
- prędkość miarodajna
- poza terenem zabudowy - 90 km/godz,
- na terenie zabudowy - 60 km/godz,
- szerokość nawierzchni
- przekrój drogowy - 7,00 m + 2 x 0,70 m
- opaski bitumiczne,
- przekrój uliczny - 8,00 m,
- szerokość poboczy gruntowych - min 0,75 m,
- przewidywany ruch - KR 4,
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/os,
- szerokość w liniach rozgraniczających - min 25,0 m