Zadanie: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg – przebudowa nawierzchni ulic: Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej, Polskiej

Inwestor: Gmina Miasto Brzeg

Wykonawca: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” spółka jawna, 49-305 Brzeg ul .Korfantego 33

1. NAZWA KONTRAKTU:

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg – Przebudowa nawierzchni ulic: Staromiejskiej etap II, Jabłkowej, Długiej, Polskiej

2. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Brzeg
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Korfantego 34
49-300 Brzeg

3. WYKONAWCA:

Brukarstwo Odwadnianie Terenu I Roboty bitumiczne „JARZĄBEK”
ul. Korfantego 33
49-305 Brzeg

4. NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44.100 Gliwice

5. AUTOR PROJEKTU:

Antoni Plamitzer –projektant
Biuro projektowe PROTOR

6. WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Nadzorem: 07.06.2011r.
Data przekazania placu budowy: 12.06.2011r.
Umowna Data zakończenia: 31.10.2012r.
Data zakończenia inwestycji 03.10.2012r.

7. ZAKRES ROBÓT:

 • rozbiórka wszystkich elementów drogowych
 • wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów kamiennych odzyskowych na skład na którym będzie wykonywana obróbka
 • wywóz gruzu na wysypisko, a materiałów kamiennych odzyskowych na skład na którym będzie wykonywana obróbka
 • wykonanie robót ziemnych korytowych z odwozem urobku na wysypisko
 • wykonanie warstw wzmacniających podłoże gruntowe tj.: ułożenie warstwy z mieszanki stabilizowanej cementem i warstwy mrozoochronnej oraz ułożenie geowłókniny polipropylenowej
 • wykonanie warstw izolacyjnych na styku z zabudową pionową
 • wykonanie drenażu podłużnego z rurek drenarskich perforowanych PCV d= 126/113 mm z filtrem kokosowym – 1.343,00 m
 • ustawienie krawężników kamiennych i ścieków zabytkowych na ławach betonowych z oporem
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki i poddanej obróbce - 3.098,66 m²
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej nowej – 1.473,26 m2
 • wykonanie nawierzchni jezdni – pasów wydzielających ścieżki rowerowe z kostki bazaltowej czerwonej – 130,00 m2
 • ustawienie obrzeży kamiennych 20x6 na ławie betonowej z oporem
 • wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów bramowych z płyt granitowych, kostki granitowej i kostki bazaltowej pozyskanych z rozbiórki i poddanych obróbce – 1.019,71 m2
 • wykonanie nawierzchni chodników z płyt granitowych, kostki granitowej i kostki bazaltowej – nowych -1.118,81 m2
 • wykonanie ogrodzenia łańcuchowego zabezpieczającego wylot ulicy
 • wykonanie zsypów piwnicznych
 • naprawa jezdni o nawierzchni bitumicznej - 25,00m2
 • wykonanie elementów zieleni niskiej i wysokiej w misach ziemnych
 • wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz wygrodzenia mis ziemnych.