Zadanie: Remont DK 52 ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. wyzwolenia w Bielsku - Białej

NAZWA KONTRAKTU:

Przebudowa ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej;
„Remont DK 52 ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała

WYKONAWCA:

DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o.
Ul. Ks. Józefa Londzina 115
43-382 Bielsko-Biała

NADZÓR TECHNICZNY:

Inwestycje Budownictwo Handel
INWEST – COMPLEX Sp z o.o.
44-100 Gliwice Ul. Góry Chełmskiej 15
Inżynier Rezydent: mgr inż. Marek Łatka

BIURO PROJEKTOWE:

Pracownia Projektowa RHR S.C.
UL. Potok 1184
43-374 Buczkowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 20.04.2012r.
Data przekazania placu budowy: 27.04.2012r.
Data zakończenia: 20.09.2012r.
Data odbioru końcowego: 05.10.2012r.

Dane techniczne wykonanego zadania :

Zakres inwestycji obejmował remont ulicy Lwowskiej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej, a w szczególności:

 • Remont nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej z wymianą konstrukcji w km 0+015,66 – 1+046,48
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Stojałowskiego, ul. Krakowską, ul. Piłsudskiego
 • Przebudowa obustronnych chodników z kostki betonowej
 • Przebudowa 3 zatok autobusowych
 • Przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
 • budowa kanalizacji dla sieci szerokopasmowej w zakresie rur ochronnych
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Stojałowskiego, ul. Krakowską, ul. Piłsudskiego
 • przebudowa wpustów deszczowych z przykanalikami
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz barier
 • regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

PARAMETRY TECHNICZNE REMONTOWANEGO ODCINKA:

 • Kategoria drogi: publiczna, miejska w ciągu dróg krajowych nr 52 i 69,
 • Klasa techniczna drogi: G2/2 - główna,
 • Prędkość projektowa: Vp=60km/h,
 • Prędkość miarodajna: Vm=70km/h,
 • Przekrój poprzeczny: uliczny (z krawężnikami i pasem rozdziału),
 • Szerokość pojedynczej jezdni: 7,00m
 • Nawierzchnia: bitumiczna,
 • Kategoria obciążenia ruchem: KR5,
 • Obciążenie: 115kN,
 • Długość remontowanego odcinka: 1017,72m dla jezdni prawej oraz 997,24m dla jezdni lewej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - POWYKONAWCZO:

powierzchnia ulic (asfalt): 20 775m2,
powierzchnia zatok autobusowych: 518m2,
powierzchnia chodników, opasek, zjazdów (bruk): 8104m2,