Zadanie: Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku na odcinku w km 5+303 – 6+850

Nazwa Kontraktu:
Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (IV etap)

Zamawiający:
Urząd Miasta Rybnika
Ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:
Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 25a
44-251 Rybnik

Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego:
Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest Complex Sp. z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

ZAKRES ROBÓT KONTRAKTOWYCH
Inwestycja polegała na przebudowie drogi wojewódzkiej DW920 – ul. Rudzkiej w Rybniku na odcinku etapu IV w km 5+303 – 6+850, obejmująca wzmocnienie i poszerzenie istniejącej drogi wraz z przebudową ciągów pieszych i rowerowych, a także z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Szczegółowy zakres robót:
- przebudowa ul. Rudzkiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G, kategorii obciążenia ruchu KR-5 i nośności nawierzchni do obciążenia
- budowa chodnika lewostronnego w km 5+310 – 6+830 o szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej
- budowa chodnika prawostronnego w km 6+320 – 6+406 o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej
- budowa lewostronnej ścieżki rowerowej w km 5+310 – 6+830 o szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej
- budowa dwóch zatok autobusowych o szerokości 3,0m o nawierzchni z kostki granitowej
- wykonanie zjazdów indywidualnych
- wykonanie połączeń z drogami gruntowymi
- wykonanie obramowań jezdni, chodników i ścieżki rowerowej – krawężniki kamienne i betonowe, obrzeża betonowe
- wykonanie barier energochłonnych, bariero poręczy i balustrad
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego
- wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa łamanego
- wykonanie trawników
- budowa kanalizacji deszczowej fi 400, 315, 160, 110mm - o łącznej długości 1776m
- wykonanie wpustów deszczowych – 66 szt.
- wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe – zestaw separator + osadnik – 3 kpl
- budowa oświetlenia ulicznego, w tym montaż 68 słupów i opraw oświetleniowych
- wymiana słupa oświetleniowego z oprawą – 1 szt.
- przebudowa rurociągu kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej na długości 1080m
- przełożenie rurociągu kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej na długości 720m
- regulacja studni teletechnicznych – 12 szt.
- przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji oraz kabli teletechnicznych, miedzianych i światłowodowych własności Orange
- przebudowa i zabezpieczenie kabli miedzianych wł. Ertel Sp. z o.o.
- zabezpieczenie innych sieci podziemnych
- wycinka drzew i krzewów niezbędna do wykonania w/w robót

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU
- Decyzja Wojewody Śląskiego nr 8/2015 z dn. 12.11.2015r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- Decyzja Starosty Rybnickiego nr OŚ.6341.57.2013 z dn. 27.05.2014r – Pozwolenie Wodnoprawne
- Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek-I.6220.60.2012 (2013/084564) z dn. 02.10.2013r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta […]”
- Projekt budowlany i Projekt wykonawczy opracowany przez Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o.
- Umowa na roboty budowlane nr D-I.272.8.2017 z dnia 14.07.2017r. zawarta pomiędzy Miastem Rybnik a firmą Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. 44-186 Gierałtowice

WYBRANE DATY KONTRAKTOWE
- 22.06.2017r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego
- 14.07.2017r – podpisanie umowy na roboty budowlane
- 17.07.2017r – przekazanie placu budowy Wykonawcy
- 01.08.2017r – rozpoczęcie robót budowlanych
- 11.05.2018r – data zakończenia robót
- 11.06.2018r – data zakończenia rozliczenia