Zadanie: Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury
Informatycznej z siedzibą w Zabrzu
Ul. Kasprowicza 8,
41-803 Zabrze
Tel. (32) 277 68 00

INŻYNIER KONTRAKTU
Inwestycje, Budownictwo, Handel
“Inwest - Complex” Sp. z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Tel. (32) 40 108 70

PROJEKTANT
Drogowa Trasa Średnicowa SA
Ul. Mieszka I 10
40-877 Katowice
GENERALNY WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
“DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
Ul. Siemianowicka 52D
40-301 Katowice

Termin realizacji: 04.02.2019 - 26.09.2019r.
Wartość wykonanej usługi wyniosła: 159 000,00 zł netto 195 570,00 zł brutto
Wartość nadzorowanych robót wyniosła: 6 686 621,73 zł netto 8 224 544,73 zł brutto

1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
- Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
- Umową pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu RU/9/2019 z dnia 01.02.2019
- Umową pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą RU/7/2019 z dnia 25.01.2019,

2. LOKALIZACJA
Inwestycja jest zrealizowana na terenie województwa śląskiego w Zabrzu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ulicy Piłsudskiego w km od 0+125,14 do km 0+931,30

3. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM
Przebudowa drogi na odcinku ul. Piłsudskiego długości 806 mb objęła następujący zakres robót:
- wymianę podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego,
- przebudowę skrzyżowań z ul. Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Aleksandra Fredry, Armii Krajowej oraz Łangowskiego,
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej – powierzchnie wyłączone z ruchu, zatoki autobusowe,
- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików wraz z zabudową wpustów ulicznych oraz studzienek kanalizacyjnych na całym odcinku wymiany nawierzchni,
- przebudowę i zabezpieczanie kolidujących urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń teletechnicznych

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
4.1. ZAKRES DROGOWY
Parametry techniczne:
· Długość odcinka - 0,80 km,
· Klasa drogi - Z,
· Liczba pasów ruchu - 2,
· Prędkość projektowa Vp - 60 km/h,
· Prędkość miarodajna Vm - 50 km/h (teren zabudowany),
· Przyjęta kategoria ruchu - KR 5/KR6
· Obciążenie ruchem - 115 kN,
· Szerokość pasa ruchu - 3,50 m

Szczegółowy zakres robót:
przebudowa ul. Piłsudskiego z dostosowaniem parametrów drogi klasy Z, kategorii obciążenia ruchu KR-5 i KR-6 i nośności nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś na długości 0,806 km – warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
- przebudowa skrzyżowań z ul. Chłopską, Webera, Zieleniewskiego, Aleksandra Fredry, Armii Krajowej oraz Łangowskiego wraz z wykonaniem nakładek bitumicznych na istniejącej pierwotnej warstwie ścieralnej z kostki granitowej z odtworzeniem warstwy ścieralnej na długości 2,0 m,
- budowa dwóch zatok autobusowych o szerokości 3,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
- wykonanie obramowań jezdni, chodników – krawężniki betonowe na istniejących zjazdach publicznych i indywidualnych z przebrukowaniami istniejącej nawierzchni,
- wykonanie trzech wysp kanalizujących w pasie ruchu,
- montaż balustrad drogowych przy przejściu dla pieszych,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- wykonanie trawników,
- budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie:

- Dn 1000 mm GRP
- Dn 800 mm GRP
- Dn 600 mm GRP
- Dn 500 mm PCV
- Dz 400 mm PCV
- Dz 315 mm PCV
- Dz 200 mm PCV
- Dz 110 mm PE

oraz przykanalików wraz z zabudową wpustów ulicznych oraz studzienek kanalizacyjnych na całym odcinku wymiany nawierzchni,
- przełączenie urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz zabezpieczanie kabli rurami osłonowymi – 328,5 m,
- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych własności ORANGE Polska S.A.,
Miasta Zabrze, PKP Utrzymania Sp. z o.o oraz VECTRA Investments Sp. z o.o. Sp. j.,
- zabezpieczenie innych sieci podziemnych.