Zadanie: Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej

NAZWA KONTRAKTU: Przebudowa ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej

Etap 1B: na odcinku od skrzyżowania z ul. Drobną do skrzyżowania z ul. Jasna Rola
Etap II: na odcinku od skrzyżowania z ul. Jasna Rola do pętli autobusowej
Etap III: na odcinku od pętli autobusowej do granicy miasta”

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko Biała; ul. Grażyńskiego 10

WYKONAWCA: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Gliwice, PHU CARDO Tomasz Hak Starcza Biuro Terenowe : Ul. Karpacka 22 43- 300 Bielsko – Biała

NADZÓR TECHNICZNY: Inwestycje Budownictwo Handel INWEST – COMPLEX Sp z o.o. 44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15, Inżynier Rezydent: Marek Łatka

BIURO PROJEKTOWE: Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o. SYSTEM Ul. Jesionowa 9A 40-159 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data podpisania umowy: 31.03.2010r.
- Data przekazania placu budowy: 07.04.2010r.
- Planowana data zakończenia: 31.05.2012r.
- Data odbioru końcowego: 02.12.2011r

Dane techniczne wykonanego zadania :

Ulicę Bestwińską przebudowano jako drogę zbiorczą klasy Z o szerokości 2x3,5m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2m. Dostosowując się do istniejącego profilu ulicę przebudowano głównie w nachyleniu 0,5%, częściowo podnosząc niweletę drogi. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie zatok autobusowych wykonano azyle o szerokości 2,5m. Geometria zatok autobusowych wykonano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
- skos wjazdowy z drogi 1:8
- skos wjazdowy na drogę 1:4
- krawędź zatrzymania ( długość zatoki pomiędzy skosami) 20,0m
- szerokość jezdni zatok 3,0m
- wyokrąglenie załomów łukami o promieniu 30 m.
Z uwagi na brak widoczności na niektórych wlotach dróg gminnych włączenie bocznych wlotów wykonano w formie zjazdów publicznych.