Zadanie: Przebudowa odcinka DK 88

Pełniona funkcja:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami i procedurami prowadzenia Nadzoru opartymi o międzynarodowe standardy FIDIC wraz z obsługą okresu gwarancyjnego.
W okresie: Realizacja robót od 10.11.2005r. (podpisanie Umowy) do 31.12.2007 r.
Obsługa w okresie gwarancyjnym od 31.12.2007 r. (podpisanie Umowy) do 31.01.2013 r. (wystawienie Świadectwa Wykonania)

Strony Kontraktu:
INWESTOR:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
INŻYNIER KONTRAKTU:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA – KONSORCJUM FIRM:
NCC Aktiebolag
Vallgatan 3
170-80 Solna

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU
Biuro Projektów A-PROPOL S.C. – lider konsorcjum
ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń
Inmost Projekt Sp. z o. o.
ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

Charakterystyka zadania:
Zakres Kontraktu obejmował przebudowę odcinka drogi krajowej nr 88 o długości 7,16 km (od km 7+085 do km 14+245) z dostosowaniem jej parametrów do klasy G 1/2. Na całym odcinku zdjęto starą nawierzchnię z płyt betonowych i wykonano drogę jednojezdniową dwukierunkową (2 x 3,5) z poboczami asfaltowymi szerokości 2 m. W rejonie dwóch zjazdów wykonano jezdnię rozprowadzające. Zakres kontraktu obejmował również wyburzenie starych obiektów mostowych (wyburzenia zostały wykonane przy zastosowania materiałów wybuchowych) znajdujących się w ciągu przebudowywanej drogi i wykonanie nowych obiektów inżynierskich. Materiały uzyskane z rozbiórki obiektów oraz nawierzchni betonowych po przetworzeniu zostały ponownie użyte do wykonania warstw konstrukcyjnych drogi.

W ramach Kontraktu wykonano:

WĘZŁY DROGOWE węzeł „Wyczółkowskiego” – z ul. Wyczółkowskiego
węzeł „Łabędzka” – z ul. Łabędzką

OBIEKTY MOSTOWE

 

 

 •  
  • Wiadukt „W1” nad drogą do Rzeczyc - km 7+388
  • Obiekt trójprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami – betonowy B45
   Całkowita długość obiektu 50,27 m,

 

   Całkowita szerokość obiektu: 13,46 m.

 

   Szerokości jezdni: 11,0m (2x 3,5+2x2,0)

 

   Posadowienie pośrednie – pale 11,0m, Ø 1000mm łączna długość 132 m (przyczółki)

 

   Posadowienie bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe)  • Most „M2” nad potokiem „Kozłówka” - km 9+049
  • Obiekt czteroprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy B45

 

   Całkowita długość obiektu: 53,70 m,

 

   Całkowita szerokość obiektu: 16,04m

 

   Szerokości jezdni: (2x 3,50 m +1 x 2,00m + pas wyłączenia o zmiennej szerokości)

 

   Posadowienie bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe)

 

   ławy fundamentowe (przyczółki)  • Wiadukt „W4” nad ul. Wyczółkowskiego (jezdnia główna) - km 11+216
  • Obiekt dwuprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy B45

 

   Całkowita długość obiektu: 42,83 m,

 

   Całkowita szerokość obiektu: 16,42m

 

   Szerokości jezdni: (3,50m + 2 x 3,50m + 2,00m)

 

   Posadowienie pośrednie – pale 13,5m, Ø 1200mm łączna długość 81 m (podpory przęsłowe)

 

   Posadowienie bezpośrednie – przyczółki  • Wiadukt „W6” nad ul. Łabędzką - km 12+487
  • Obiekt trójprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy B45

 

   Całkowita długość obiektu: 60,50 m,

 

   Całkowita szerokość obiektu: 18,84m

 

   Szerokości jezdni: 14,86 m (2 x 3,50 + pas wjazdowy i zjazdowy)

 

   Posadowienie bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe)

 

   – ławy fundamentowe (przyczółki)  • Wiadukt „W9” nad ul. Edisona - km 13+629
  • Obiekt dwuprzęsłowy o ustroju ciągłym, sprężony kablami - betonowy B45

 

   Całkowita długość obiektu: 44,20 m,

 

   Całkowita szerokość obiektu: 16,16 m

 

   Szerokości jezdni: 13,00m (2x 5,5+ 1x2,0m)

 

   Posadowienie bezpośrednie – stopy fundamentowe (podpory przęsłowe)

 

   – ławy fundamentowe (przyczółki)

 


PRZEPUSTY:

  • Przepust P1-1 na cieku Rzeczyce - km 7+370
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   Całkowita długość przepustu: 37,80 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1500  • Przepust P3 na cieku Rk „KSSE” - km 9+152
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   Całkowita długość przepustu: 5,25 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1500  • Przepust M5 w ciągu cieku „Dąbrówka” - km 12+312
  • Przepust betonowy monolityczny – konstrukcja ramowa.

 

   Całkowita długość przepustu: 34,00 m

 

   Światło przepustu: szerokość 4,00 m, wysokość 1,50 m  • Przepust P7 w ciągu cieku „Opel” - km 12+594
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   Całkowita długość przepustu: 45,15 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1200  • Przepust P8 w ciągu cieku „Wiejska” - km 13+000
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   i komorą monolityczną na załamaniu. Całkowita długość przepustu: 28,00 m + 30,00 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1200 + Ø 1500  • Przepust P10 w ciągu cieku „Szwajcaria 1” - km 13+848
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   Całkowita długość przepustu: 35,94 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1200  • Przepust P11 w ciągu cieku „Szwajcaria 2” - km 14+031
  • Przepust betonowy prefabrykowany ze ściankami czołowymi monolitycznymi

 

   Całkowita długość przepustu: 42,66 m

 

   Średnica nominalna przepustu: Ø 1500

 


ROBOTY DROGOWE:

 • Roboty ziemne nasypy – 52 467,08 m3
 • Roboty ziemne wykopy – 72 391,31 m3
 • Wymianę gruntu na łupek przywęglowy przepalony gr. 15cm – 71 513,59 m2
 • Stabilizację podłoża cementem do Rm=5Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm – ilość 20 555 m2
 • Warstwę wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geowłókniny – 116 500,20 m2
 • Warstwę odsączająca z piasku gr. 15 cm – 116 500,00 m2
 • Warstwę z pospółki - gr. 20 cm – 115 106,60 m2
 • Podbudowę z gruzu betonowego uzyskanego z rozbiórek, przekruszonego z dodatkiem 20% piasku – 96 390,15 m2
 • Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 93 602,96 m2
 • Warstwę podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 10 cm – 91 091,48 m2
 • Warstwę wiążąca asfaltowa modyfikowana z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych 0/25 gr.8 cm – ilość 89 979,60 m2
 • Warstwę ścieralna asfaltowa (SMA) 0/9,6 gr. 4 cm – 88 586,00 m2
 • Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej – 3 324,85 mb
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe o łącznej powierzchni 7 200m2, w tym typu ” baretka” 10x10 - ilość 4 600 m2
 • Drogę serwisową z destruktu asfaltowego


Parametry techniczne przebudowanego odcinka:
Klasa drogi: G 1/2
Obciążenie max: 115 kN/oś
Kategoria ruchu: KR 6

ROBOTY INSTALACYJNE:
Budowę kanalizacji deszczowej śr od 110mm do 500mm - łącznie 2557,85 m
Budowę kanalizacji sanitarno tłocznej śr 110mm oraz 250 mm - łącznie 1161,00 m
Przełożenie Wodociągu -119,60 m
Przebudowę oświetlenia ulicznego
Przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej