Zadanie: Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Starówki w Gliwicach

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:
Miasto Gliwice, Prezydent Miasta Gliwice - Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice,
Tel. Fax. +48 32 231 40 58

Inwestor Zastępczy i Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel, INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice,
tel. (32) 231-03-84, fax. (32) 231-48-64

Wykonawca:
Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic I Mostów SA.,
ul. Nad Bytomką 1,
44-100 Gliwice
Tel.Fax. +48 32 270 40 06
oraz
Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda Sp. Jawna,
ul. Konarskiego 25B,
44-100 Gliwice,
Tel.Fax. +48 32 231 74 86

Projektant:
Pracownia Projektowa „Karo”
ul. Drozdów 15 B,
40-530 Katowice ,
Tel. +48 32 749 21 86
oraz
Inwestycje, Budownictwo, Handel, INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice,
tel. (32) 231-03-84, fax. (32) 231-48-64

Dane kontraktowe:
Data odpisania umowy z I-C – 11.04.2008 r
Data odpisania umowy z Wykonawcą: 24.03.2011 r.
Data przekazania placu budowy:  1.06.2011 r.
Data zakończenia robót: 24.03.2016 r.
Wartość kontraktu wg kosztorysu: 44 859 772,68 zł netto
Wartość umowy Nadzoru: 1 830 239,40 zł brutto

W ramach zawartych umów firma IBH Inwest – Complex Pełniła funkcję Inwestora Zastępczego, Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta dla zadania Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach

Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach dotyczyła następujących ulic: Bankowa, Basztowa, Bytomska, Bednarska, Plac Inwalidów Wojennych, Matejki, Białej Bramy, Pod Murami, Mleczna i Plac Mleczny, Wodna, Dolnych Wałów , Górnych Wałów, Plebańska, Raciborska, Kościelna, Kaczyniec, Średnia, Krupnicza , Grodowa, Wysoka, Tkacka, Pod Raciborską Bramą.

Zakres rzeczowy robót Wykonawcy:

 • Rozbiórka istniejących nawierzchni ulic i chodników, w sposób zapewniający wykorzystanie materiału z rozbiórek do ponownej zabudowy wraz z inwentaryzacją starobruku i protokolarne przekazanie rozliczenia odzyskanego materiału
 • Zapewnienie możliwości realizacji zadań związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia podziemnego przez jego właścicieli lub zarządców;
 • Koordynacja pomiędzy kierownikami robót branżowych nie będących podwykonawcami Generalnego Wykonawcy, robót wykonywanych przez właścicieli urządzeń podziemnych;
 • Zapewnienie możliwości wykonania prac remontowych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości;
 • Przebudowę nawierzchni ulic i chodników zgodnie z dokumentacją projektową z zastosowaniem materiału z rozbiórek [będącego w dyspozycji miasta];
 • Opracowanie docelowej organizacji ruchu;
 • Zapewnienie niezbędnych dojść, dojazdów i objazdów dla użytkowników i mieszkańców;
 • W przypadku gdy dojście/dojazd do posesji będzie niemożliwe – czas i termin prowadzenia robót należy uzgodnić z użytkownikami/mieszkańcami;
 • Zorganizowanie Zaplecza placu budowy
 • Składowanie materiałów z rozbiórek [gruzu] w miejscach do tego przeznaczonych, wraz z udokumentowaniem kosztów składowania;
 • Obsługa geodezyjna zadania, a po zakończeniu robót wykonanie operatu powykonawczego z obowiązkiem naniesienia na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego;
 • Sporządzenie „Książek dróg” lub aktualizacja metryki ulic do postaci „Książki drogi”, na wykonanych odcinkach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku [Dz. U. nr 67/05];
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonanych obiektów ich właścicielom/użytkownikom;