Zadanie: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW Nr 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju

Nazwa zadania:
"Przebudowa dróg najazdowych z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. o 5,5m w ciągu DW 933 w Jastrzębiu-Zdroju”

Strony biorące udział w kontrakcie:

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KOORDYNATOR:
Jan Krzemień

WYKONAWCA:
Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

KIEROWNIK BUDOWY:
Mariusz Święciak

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

KIEROWNIK PROJEKTU: Krystian Bless

AUTOR PROJEKTU:
Promost – Wisła Sp. z o.o.
ul. Radosna 8a
43-460 Wisła
NADZÓR AUTORSKI: Barbara Śliwka

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z wykonawca: 29.04.2011 r.
Data przekazania placu budowy: 06.05.2011 r.
Data zakończenia: 12.09.2013 r.
Wartość zadania podstawowego (netto): 17 177 870,19 PLN
Roboty dodatkowe (netto): 180 302,57 PLN

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:

DROGA NAJAZDOWA
-Droga główna o długości: 1058,21 m (od km 0+000,00 do km 1+058,21)
-Przebudowa odcinka drogi południowej o długości: 222 m (od km 0+740,00 do km 0+962,00 )

Parametry techniczne:
Klasa techniczna: G
Prędkość projektowa: Vproj = 60 km/h
Szerokość jezdni na prostej: 2x3,50 = 7,00 m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: 2x1,25 = 2,50 m
Kategoria ruchu: KR-4

Konstrukcja nawierzchni jezdni DW 933 oraz pobocza utwardzonego:
5 cm w-wa ścieralna - SMA 0/12,8 mm: 11 524,00 m2
8 cm w-wa wiążąca - beton asfaltowy 0/20 mm: 11 565,00 m2
14 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/31,5 mm: 11 578,00 m2
20 cm podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: 13 278,60 m2
Nasyp z łupka – odpadu powęglowego z przewarstwieniem kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego UTEX: 196 417,40 m3 + piasek: 36 548,00m3

Zakres rzeczowy:

 • Geosiatka materaca (wbudowana w nasyp) – 49 370,00 m2
 • Materac – kruszywo łamane 40/64 (w podstawie nasypu) – 9 706,8 m3
 • Geowłóknina separacyjna (wbudowana w skarpy nasypu) – 32 829,21 m2
 • Nawierzchnia gruntowa ulepszona z zastosowaniem destruktu – 1 353,00 m2
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej zjazdów gr. 8cm – 206,90 m2, ok. 7240 szt.
 • Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej chodników gr. 8cm – 328,6 m2, ok. 11 830 szt.
 • Humusowanie skarp nasypu i obsianie trawą gr. 10cm – 28 437,00 m2
 • Umocnienie rowów elementami betonowymi – 909,20 m2, płytki betonowe o wymiarach: 35x35x5cm
 • Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie B20 z oporem – 1536,90 m,
 • Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x75cm – 263,60 m
 • Prefabrykowane przepusty rurowe o średnicy fi100cm – 78,29 m, w km: 0+120, 0+180, 0+260, 0+320, 0+650, 0+800
 • Studzienka ściekowa PP fi425, h=2m – 3 szt., w km: 1+040, 1+000, 0+950 (jezdnia południowa)
 • Przykanalik z rur PP fi200 – 15,00 m
 • Studzienka kanalizacyjna żelbetowa fi2000 – 1 szt., w km 0+650
 • Ściek korytkowy wg KPED 01.03 – 752,80 m, od km 0+060 do km 1+056
 • Ściek z prefabrykatów żelbetowych wg KPED 01.13 – 582,2m, od km 0+170 do km 0+520 oraz od km 0+560 do km 0+800
 • Ściek skarpowy wg KPED 01.24 i 01.25 – 163,39m, od km 0+060 do km 0+880
 • Studzienka wpadowa wg KPED 01.12 – 6 szt., w km: 0+150, 0+100, 0+270, 0+280, 0+120, 0+260
 • Separator koalescencyjny 10 l/s z odstojnikiem szlamowym i przelewem burzowym – 2 szt., typ ECO-K10/100-1,3
 • Separator koalescencyjny 15 l/s z odstojnikiem szlamowym i przelewem burzowym – 1 szt., typ ECO-K15/150-2,5
 • Oczyszczenie i regulacja istniejących rowów – 540,00 m

OBIEKT MOSTOWY:
Wiadukt o ustroju nośnym płytowo-belkowym o rozpiętości 32,00 m oraz długości 34,77 m z dwoma sprężonymi dźwigarami głównymi (kable 22fi0,6 po 10 sztuk na dźwigar) opartymi na żelbetowych podporach z betonu B-45. Ustrój nośny opiera się na przyczółkach żelbetowych posadowionych pośrednio na słupo-palach żelbetowych, wierconych o średnicy fi 1800 i długości 23,00 oraz 25,50 mb. Obiekt został wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Jezdnia obustronnie ograniczona jest krawężnikami kamiennymi. Na obiekcie zastosowano bariero poręcze znajdujące się po zewnętrznych stronach kap chodnikowych, odwodnienie oraz schody skarpowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
Długość całkowita obiektu: 55,20 m
Szerokość całkowita: 12,40 m
Szerokość opasek: 2x0,50 m = 1,00 m
Szerokość pobocza: 2,00 m
Spadek poprzeczny jezdni: 2 %
Klasa obciążenia: A

Zakres rzeczowy:

 • Nawierzchnia jezdni SMA 0/12,8 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm – 392,00 m2, na długości: 39,2 m
 • Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy 0/20, w-wa wiążąca gr. 5,5 cm – 392,00 m2, na długości: 39,2m
 • Pomost stalowy dla obsługi (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym) – 50,00 m2
 • Łożyska soczewkowe kotwione – 44 szt.
 • Schody skarpowe z balustradą – 121,00 m
 • Krawężnik mostowy kamienny 20x20 – 108,40 m
 • Barieroporęcz sztywna – 110,40 m

DROGI DOJAZDOWE?

 • a Droga dojazdowa do posesji prywatnych - km 0+396,36 do 0+000,00

Parametry techniczne:
Klasa techniczna: D
Prędkość projektowa: Vproj = 30 km/h
Szerokość jezdni: 2x3,00 m = 6,00 m
Szerokość poboczy utwardzonych: 2x0,75 m = 1,50 m
Długość drogi: 396,36 m
Konstrukcja nawierzchni:
5 cm w-wa ścieralna - SMA 0/12,8 mm: 3 051,00 m2
7 cm podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25 mm: 3 244,00 m2
20 cm podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: 3 564,00 m2
min 50 cm - nasyp z mieszanki naturalnej: 3 370,00 m3

 • b Droga gruntowa - km 0+000,00 do km 0+456,16

Parametry techniczne:
Szerokość jezdni: 4,00 m
Szerokość poboczy utwardzonych: 2x0,75 m = 1,50 m
Długość drogi: 465,16 m
Konstrukcja nawierzchni drogi gruntowej:
20 cm warstwy tłucznia kamiennego: 2 037,00 m2

Zakres rzeczowy:
Prefabrykowane przepusty rurowe fi 80cm pod koroną drogi – 16,50 m
Oczyszczenie i regulacja istniejących rowów – 20,00 m
Nawierzchnia gruntowa ulepszona poboczy – 1 560,00 m2
Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8cm – 147,90 m2, w ilości: 206,00m2
Humusowanie terenu i obsianie trawą gr. 10cm – 5 904,00 m2
Materac z gabionów siatkowo-kamiennych gr. 16cm – 1 191,00 m2 (km 0+175,00 do km 0+451,00)
Geowłóknina separacyjna przy konstrukcjach z gabionów – 1 191,00 m2 (km 0+175,00 do km 0+451,00)

URZĄDZENIA OBCE:
a Przebudowa sieci wodociągowej – 811,72 m
b Przebudowa sieci rozdzielczych – 965,00 m
c Przebudowa sieci abonenckiej – 1155,00 m
d Przebudowa kabla magistralnego – 1000,00 m
e Przebudowa kabli optycznych – 1 550,00 m
f Budowa linii oświetlenia projektowanej drogi / budowa linii nn od strony Jastrzębia-Zdroju
Oprawy oświetleniowe – 52 szt.
g Budowa linii nn wraz z oświetleniem od strony Pawłowic – 390,00 m oraz 11 opraw
h Budowa zasilania ZKL dla nastawni JSK – 60,00 m