Zadanie: Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap II. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle w km od 3+300 do km 5+500

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

WYKONAWCA:

REMOST Z.Mrozek, H. Mrozek Spółka Jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 29.09.2016 r.
Data przekazania terenu budowy: 29.09.2016 r.
Zakończenie czynności Odbioru Końcowego: 19.07.2017 r.
Wartość zadania wg umowy brutto: 7 447 297,2 zł

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
W ramach przebudowy drogi dokonano:
a) Branża sanitarna
- Budowa kanalizacji deszczowej od ø 200 do ø 500 mm – 2,5 km
- Montaż studni betonowych ø 1200 mm – 64 szt.
- Montaż studni betonowych ø 1500 mm – 8 szt.
- Montaż studni betonowych ø 500 mm – 82 szt.
- Montaż osadników OS 2000 – 5,0 do 3000 – 5,0 - 5 szt.
- Montaż sieci wodociągowej ø 50 do 90 mm – 0,07 km

b) Branża elektryczna
- Przebudowy linii napowietrznej 0,4kV
- Przebudowy napowietrznych przyłączy energetycznych 0,4kV - Zabudowy nowych stanowisk słupowych nN
- Zabudowa nowych słupów telekomunikacyjnych
- Przebudowy linii SN 6 kV
- Budowa linii kablowych ziemnych 0,4kV
- Montaż oświetlenia ulicznego