Zadanie: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie od km 0+188 do km 7+896

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

WYKONAWCA:

DROG-BUD Sp. z o.o. ,Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 01.09.2016 r.
Data przekazania terenu budowy: 01.09.2016 r.
Zakończenie czynności Odbioru Końcowego: 30.05.2017 r.
Wartość zadania wg umowy brutto: 19.785.980,98 zł

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
W ramach przebudowy drogi dokonano:
a) Branża sanitarna
- Budowa kanalizacji deszczowej od ø 200 do ø 500 mm – 1,8 km
- Montaż studni betonowych ø 1000 mm – 45 szt.
- Montaż studni betonowych ø 1200 mm – 1 szt.
- Montaż studni betonowych ø 1500 mm – 15 szt.
- Montaż studni betonowych ø 500 mm – 102 szt.
- Montaż drenażu rurowego z rur perforowanych ø50-100 mm – 1,8 km
- Montaż sieci wodociągowej od ø 32 do ø 110 mm 0,2 km

b) Branża elektryczna
- Przebudowy linii napowietrznej 0,4kV
- Przebudowy napowietrznych przyłączy energetycznych 0,4kV
- Zabudowy nowych stanowisk słupowych
- Zabudowy łańcuchów odciągowych ŁO – 2 n słupach napowietrznej linii SN 15kV