Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku – Białej

Zadanie: Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku – Białej – Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem przebudowy sieci stanowiących własność Spółki AQUA S.A.

Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
i
AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – Podbeskidzie” Sp.z.o.o.
ul. Górny Bór 31a
43-430 Skoczów

Biuro Projektowe:
RHR Pracownia Projektów Komunikacyjnych Rafał Radzio
UL. Potok 1184
43-374 Buczkowice

Nadzór techniczny:
Inwestycje Budownictwo Handel
INWEST – COMPLEX Sp z o.o.
44-100 Gliwice Ul. Góry Chełmskiej 15

Wybrane dane kontraktowe:
Data podpisania umowy: 16.07.2012r.
Data przekazania placu budowy: 26.07.2012r.
Data zakończenia: 03.02.2014r.
Data odbioru 14.02.2014r.

Wartość końcowa Kontraktu: 17 180 819,99 zł netto 21 132 408,59 zł brutto

Inwestycja obejmowała rozbudowę ulicy 1-go Maja / PCK wraz ze skrzyżowaniami w Bielsku-Białej. Zakres rozbudowy obejmował odcinek 1-go Maja od rejonu skrzyżowania z ulicą Partyzantów (km 0+000) do skrzyżowania z ul. PCK (km 0+083) oraz odcinek ul. PCK od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja (km 0+083) do rejonu skrzyżowania z ul. Broniewskiego (km 0+563) wraz z jej odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej,

W zakresie robót drogowych i sieciowych wykonano:

 • Przebudowę ul. PCK / 1 Maja w zakresie drogi powiatowej na długości 0,55 km
 • Przebudowę ul. Sempołowskiej na długości 0,13 km
 • Przebudowę ul. Broniewskiego na długości 0,17 km
 • Przebudowę ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. PCK na długości 0,05 km
 • Budowę łącznika pomiędzy ul. PCK i ul. Sempołowską o dł. 0,07km
 • Budowę i przebudowa chodników i opasek
 • Przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych
 • Budowę i przebudowę ciągów rowerowych
 • Przebudowę 2 zatok autobusowych
 • Budowę 2 rond turbinowych na skrzyżowaniach ul. PCK z ul. Sempołowską i ul. Broniewskiego
 • Budowę i przebudowę odwodnienia powierzchniowego i wgłebnego
 • Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • Wykonanie stałej organizacji ruchu
 • Wykonanie trawników

W zakresie robót mostowych wykonano:

Budowę nowego mostu w ciągu ulicy PCK nad rzeką Białą:
Most został wykonany zgodnie z projektem jako żelbetowy, ramowy, sprężony (kablobetonowy). Klasa obciążenia A – 150 ton dla obciążenia pojazdem specjalnym: - rozpiętość teoretyczna – 26m
- długość całkowita 27,2m
- szerokość mostu 29,95m – 30,76m
Most został wykonany jako obiekt jednoprzęsłowy, w postaci ramy żelbetowej o rozpiętości teoretycznej 26m. Rama została posadowiona na palach wielkośrednicowych Ø150. W ścianie bocznej ramy wykształcono płytę wspornikową, której zadaniem jest odciążenie płyty pomostowej. Nasyp drogowy za przyczółkiem został ujęty przy pomocy ściany czołowej i skrzydełek.
Żelbetowe ściany ramy stanowią równocześnie przyczółki posadowione na sześciu palach wierconych średnicy 1,5m i długości 10m. Na każdy przyczółek przewidziano 6 pali w rozstawie ok. 5m.

Remont mostu nad rzeka Białą
Przed przystąpieniem do remontu nowego mostu zrealizowano roboty związane z projektowaną regulacją rzeki i wykonano nowy próg wodny powyżej istniejącego. Dokonano zabezpieczenia fundamentów istniejącego mostu w postaci palisady wykonanej za pomocą mikropali długości 6m rozstawionych co 40cm.
W zakresie remontu mostu wykonano nową izolację płyty pomostowej, połączone z przełożeniem kostki brukowej mające na celu likwidację wyrw i dostosowanie niwelety do nowych rzędnych, wymianę istniejących latarni, wymianę balustrady, naprawę balustrad betonowych przy obiekcie.
Podczas realizacji robót remontowych starego mostu stwierdzono, że stan techniczny obiektu jest dużo gorszy niż wykazały oględziny na etapie sporządzania projektu wykonawczego. Podjęto decyzję o skuciu wsporników, których dalsze użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu i jego użytkowników. Ponadto po rozebraniu starych nawierzchni i izolacji stwierdzono ponadnormatywne nierówności, które uniemożliwiały uzyskanie prawidłowych spadków i wykonanie odwodnienia jak przewidywał projekt. Zakres robót rozbiórkowych polegających na skuciu warstwy słabego nadbetonu jak również elementów konstrukcyjnych, takich jak kapy chodnikowe, z uwagi na złą jakość betonu, został zwiększony w stosunku do założeń projektowych. Zmiany te wpłynęły na przyjęcie ostatecznego rozwiązania konstrukcyjnego i materiałowego dla remontu starego mostu. Pierwotna dokumentacja zawierała dobetonowanie chodników i wykonanie nawierzchni chodnikowej w postaci powłoki na bazie kationowej emulsji bitumicznej oraz nawierzchni z kostki granitowej łupanej na jezdni wraz z krawężnikiem granitowym.
Z uwagi na istniejący stan techniczny obiektu oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych wykonano roboty polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki granitowej ciętej w celu uzyskania możliwie równej nawierzchni oraz ułożenie płyt granitowych na części chodnika, jak również ułożenie nawierzchni chodnikowej w postaci powłoki na bazie kationowej emulsji bitumicznej w zakresie nadbetonowanych gzymsów. Wykonano odwodnienia jezdni w postaci cieku z płyt granitowych. Analogicznie na dojazdach do obiektu zastosowano rozwiązania jak w przypadku mostu, tj. kostka porfirowa cięta na jezdni i płyty granitowe na chodniku w połączeniu z kostką granitową.

Wpisy autora