Zadanie: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

Konsultant:
Inwest – Complex Sp. z o. o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Projektant:
Konsorcjum:
„ASPEKT” Sp. z o.o.
ul. Chopina 96
43-600 Jaworzno

Pracowania Inżynierska Projekt S.C.
Kręzel Marian, Kręzel Marta
Ul. T. Sixta 5/407
43-300 Bielsko-Biała

Wykonawca:
KONSORCJUM FIRM:
LIDER: RUBAU POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
PARTNER: CONSTUCCIONES RUBAU S.A.
C/Comercio 42, 17463 Flaca (Girona) Hiszpania

INFORMACJE OGÓLNE

Kontrakt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 28.10.2013 r. - 15.12.2015 r.

CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTU:

Zadanie inwestycyjne obejmowało wyburzenie istniejącego obiektu mostowego pięcioprzęsłowego łączącego prawo i lewobrzeżną część miasta Żywiec będącego przeprawą dla ruchu pieszego i samochodowego przez rzekę Sołę oraz budowę nowego o konstrukcji łukowej. W miejscu dotychczasowej konstrukcji oporowej oraz wału przeciwpowodziowego wybudowano nowy odcinek DW945 na odcinku Al. Jana Pawła II począwszy od wjazdu do CH Tesco dalej w tunelu otwartym pod ul. Dworcową do włączenia w okolice skrzyżowania ulic Handlowej i Witosa.

Realizacja powyższych założeń wymagała budowy i przebudowy obiektów infrastruktury drogowej, mostowej i urządzeń towarzyszących tj.:

1 Nowy odcinek drogi DW945 na odcinku od km 0,0+35 do km 0,4+61o następujących parametrach:

 • droga klasy G
 • kategoria ruchu KR6
 • przekrój uliczny, krawężniki kamienne 20x30cm
 • prędkość projektowa Vp=50km/h
 • prędkość miarodajna Vm=60km/h
 • jezdnia ½ o szer. 7,00m
 • pobocza bitumiczne 2x2,00m
 • opaska 2x0,75m
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych

2.Przebudowę DW 945 od km 0+000 – 0+162,29

 • jezdnia 1/2 i 1/3 o szer. 7,00m
 • kategoria ruchu KR6
 • nawierzchnia asfaltowa SMA
 • przekrój uliczny krawężniki kamienne 20x30cm
 • obustronne chodniki szer. 2,0 – 2,5m
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych
 • rondo na skrzyżowaniu z ul. Handlową i DW945 o wymiarach Dz=Ø35m i Dw=Ø20m. Część najazdowa na rondzie z kostki kamiennej gr18cm na podbudowie betonowej. Wjazd na wyspę środkową z kostki betonowej, opaski zewnętrzne z kostki kamiennej, skrzyżowanie skanalizowane, spadki poprzeczne 2%

3.Przebudowę ul. Dworcowej/Kościuszki (stary przebieg DW945)

 • jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokości 7,3m – 9,0m (przekrój 1/2 i 1/3)
 • nawierzchnia asfaltowa SMA
 • przekrój uliczny krawężniki kamienne 20x30cm
 • obustronne chodniki o zmiennej szerokości z kostki betonowej (poza odcinkiem w ciągu obiektu mostowego)
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych
 • budowa drogi serwisowej – ciąg pieszo-jezdny
 • szer. 3,5m
 • nawierzchnia asfaltowa SMA
 • spadki poprzeczne: jednostronny 2%
 • nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr10cm na podbudowie z kruszywa łamanego
 • przekrój uliczny krawężniki betonowe 15x30cm
 • opaska lewa z kruszywa łamanego
 • opaska prawa z kostki betonowej koloru czerwonego
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych

4. Budowę drogi serwisowej – droga bez przejazdu

 • szer. 4,5m
 • spadki poprzeczne: daszkowy 2%
 • nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr10cm na podbudowie z kruszywa łamanego
 • przekrój uliczny krawężniki betonowe 15x30cm
 • chodnik częściowo dwustronny częściowo jednostronny z kostki betonowej koloru szarego
 • parking z kostki betonowej koloru grafitowego dla 6 samochodów w tym 1 dla niepełnosprawnych
 • na końcu drogi miejsce do zawracania
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych

5.Nowy most łukowy o parametrach:

 • rozpiętości teoretycznej 109,40m
 • długości konstrukcji nośnej 114,28m
 • długości całkowitej mostu (wraz z płytami przejściowymi) 124,48m
 • całkowitej szerokości pomostu 19,80m
 • szerokości jezdni 7,30m
 • szerokości użytkowej chodników przy wezgłowiach 2x2,25m
 • szerokości użytkowej chodników na długości mostu 2x3,0m
 • rozstawie osiowym belek głównych 12,5m
 • strzałce pionowej dźwigarów łukowych 17,724m
 • Nośność obiektu mostowego - klasa A (50t)

6.Konstrukcje budowlane:

 • tunel otwarty składający się z 20-stu segmentów o całkowitej długości 336m
 • palisady składającej z pali o średnicy 600 mm z nadbudową tj. muru oporowego Mo5 o długości378m
 • murów oporowych Mo1, Mo2 i Mo3 przy rondzie i bulwarze na ul. Handlowej oraz Mo4 przy bulwarze
 • płyty bulwaru o pow. 2195m2
 • stacji limnigraficznej
 • komory wodociągowej i sanitarnej
 • schody terenowe prowadzące z ciągów pieszych na most i bulwar

7.Ekrany akustyczne:

 • przy ul. Handlowej
 • na ścianach tunelu otwartego od strony rzeki Soły (zielona ściana)

8.Przebudowę urządzeń następujących sieci:

 • sanitarnej
 • wodociągowej
 • teletechnicznej (Orange, Netia oraz inne)
 • elektroenergetycznej

Wybudowano kanalizację deszczową dla nowych i przebudowanych odcinków dróg wraz z przepompownią, która składa się z 2 pomp podstawowych i 1 rezerwowej. Na wszystkich odcinkach dróg wybudowano i przebudowano oświetlenie. Dla potrzeb zadania wykonano tymczasową kładkę dla pieszych przeprowadzającą pieszych przez rzekę Sołę. Rozebrano budynek mieszkalny przy ul. Handlowej 26 na potrzeby budowy ronda.

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Wartość robót wykonanych w ramach Kontraktu: 29 170 054,32 PLN netto