„Węzeł tatrzański” w Poroninie to wielopoziomowe skrzyżowanie DK47 (zakopianki) 
z drogami biegnącymi w stronę Bukowiny Tatrzańskiej i Zebu.

Warte 50,5 miliona złotych prace rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku. W ich trakcie wybudowano nowe rondo, tunel (pod zakopianką i sąsiadująca z nią linią kolejową) oraz dwa mosty. Węzeł oddano do użytkowania w grudniu 2028 r.

Zadanie: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie

Nazwa Kontraktu: „Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie”.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

oraz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Wykonawca:
Konsorcjum:
Lidera:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin

Partnera:
Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce

Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest Complex Sp. z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

ZAKRES ROBÓT KONTRAKTOWYCH
Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę komunikacji w miejscu krzyżujących się dróg: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej w miejscowości Poronin pod względem dostępności oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Budowa węzła drogowego doprowadzi do zlikwidowania kolizji DW961 z linią kolejową Chabówka - Zakopane oraz zapewni płynne połączenie DK47 z drogą powiatową i wojewódzką.

Szczegółowy zakres robót:

> zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
> roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
> wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
> budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 i drogi wojewódzkiej nr 961,
> rozbudowa drogi krajowej nr 47 jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu 2x3,5m, klasy GP, na dł. 669.90m drogi krajowej nr 47,
> budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową 1651 skanalizowanego typu rondo, czterowlotowego wraz z pasami do skrętu w prawo poza jezdnią ronda wraz z budową wlotu południowo - zachodniego drogi krajowej nr 47 o długości 100,00m i rozbudową wlotu zachodniego drogi krajowej nr 47, o dł. 188,08m,
> rozbudowa skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego drogi krajowej nr 47 z ul. Kasprowicza i z ul. Za Torem w km 34+840,00 drogi krajowej nr 47, polegająca na rozbiórce jednego wlotu skrzyżowania tj. wlotu ul. Za Torem i budowie skrzyżowania trójwlotowego z ul. Kasprowicza,
> rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego MD-01 na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej,
> budowa wiaduktu drogowego WD-02 w ciągu drogi krajowej nr 47, nad drogą woj. nr 961,
> budowa wiaduktu kolejowego WK-03, nad drogą woj. nr 961,
> budowa konstrukcji oporowej,
> budowa przejścia podziemnego PP-06 dla pieszych z dojściami pod drogą krajową nr 47 i linią kolejową,
> przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 47,
> rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego MD-08 na potoku Poroniec w ciągu drogi krajowej nr 47,
> budowa i rozbiórka objazdów tymczasowych (mostu tymczasowego na potoku Poroniec, mostu tymczasowego na rzece Biały Dunajec, mostu tymczasowego na potoku Suchowianka oraz dróg dojazdowych do tymczasowych mostów),
> budowa odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, klasy G, o dł. 160,25m,
> rozbudowa odcinka istniejącej drogi woj. nr 961 na dł. 120,00m,
> budowa dróg dojazdowych do urządzeń związanych z eksploatacją drogi,
> budowa lewostronnej zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 47,
> budowa pochylni w ciągu drogi woj. nr 961,
> budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi woj. nr 961,
> rozbiórka budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego zgodnie z decyzją ZRID oraz budynku zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiórkę,
> rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi woj. nr 961,
> rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi krajowej nr 47,
> rekonstrukcja kapliczki wraz z jej zabezpieczeniem i przestawieniem na teren zlokalizowany poza placem budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. Kapliczka docelowa została zlokalizowana w ciągu drogi krajowej,
> rozbiórka i odbudowa ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
> budowa tunelu drogowego TD-05 o dł. 35,96 m w ciągu odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961,
> budowa kładki dla pieszych KL-04 nad drogą woj. nr 961 o dł. całkowitej 15,00m,
> przebudowa odcinka drogi gminnej 420701, ul. Kasprowicza,
> budowa chodników,
> budowa zatok do obsługi urządzeń podczyszczających,
> przebudowa zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych,
> budowa kanalizacji deszczowej tłocznej,
> przebudowa sieci wodociągowej,
> budowa oświetlenia drogowego,
> przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia,
> budowa punktu monitoringu wraz z zasilaniem oraz zasilania pompowni i oświetlenia,
> budowa kanału technologicznego,
> przebudowa sieci teletechnicznej kablowej i napowietrznej oraz kanalizacji teletechnicznej,
> budowa kanalizacji deszczowej,
> przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej,
> budowa agregatu prądotwórczego,
> budowę odwodnienia liniowego w ciągu drogi woj. nr 961,
> przebudowa kanalizacji kablowej i kabli podziemnych własności PKP Utrzymanie,
> przebudowa sieci sterowania ruchem kolejowym,
> rozbiórka budynku strażnicy przejazdowej,
> wykonanie nasadzeń,
> zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu (w tym: sieci teletechniczne, telekomunikacyjne własności PKP Utrzymanie, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej),
> montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
> wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności oznakowania pionowego, poziomego i punktowych elementów odblaskowych,
> zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
> stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU:

> Decyzja nr 01/2016 z dnia 10 lutego 2016r. znak WI-IX.7820.1.22.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydana przez Wojewodę Małopolskiego.
> Decyzja Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nr OO.4200.1.2014.ASu z dn. 23.12.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
> Projekt budowlany i Projekt wykonawczy opracowany przez Autostrada II Sp. Z o.o.
> Umowa do postępowania 186/2016/ZDW/I/265/ZI/I-4/2016 z dnia 10 października 2016 r. pomiędzy Zamawiającym - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, a Wykonawcą - Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. i Eurovia Polska S.A. obejmująca wykonanie robót budowlanych

WYBRANE DATY KONTRAKTOWE:


> 04.11.2016r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego
> 10.10.2016r – podpisanie umowy na roboty budowlane
> 30.11.2018r – data zakończenia robót