PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE:                       

Nazwa kontraktu:

Zadanie nr 1:Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna

etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

 

Zadanie nr 2: „Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa

w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”

 

Zamawiający:

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik, n. 32 43 92 000;  

fax. (+48) 32 422 41 24

https://www.rybnik.eu/

rybnik@um.rybnik.pl

 

Koordynator Czynności Nadzoru Inwestorskiego:

Konsorcjum firm:

MP-MOSTY Sp. Z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, n. +48 12 312 18 78,

fax.: +48 12 312 18 70

http://mpmosty.pl/

biuro@mpmosty.pl

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A., ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice,  n. 32 250-27-15 tel. 32 250-29-04 fax. 32 250-12-30

http://www.dts-sa.pl/

sekretariat@dts-sa.pl

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,

32 67 15 307, fax. 32 67-15-304

http://www.intercor.eu/

intercor@intercor.eu

 

Umowy:

Umowa z Wykonawcą:

Umowa D-IV.272.2.2017

Data rozpoczęcia Umowy:        25.04.2017 r.

Data rozpoczęcia Robót:          28.04.2017 r.

Data zakończenia Robót:          31.12.2019 r.

Data zakończenia i rozliczenia Umowy: 30.04.2020 r.

 

Umowa z Koordynatorem Czynności Nadzoru Inwestorskiego.

Umowa D-IV.272.1.2017

Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla:

Zadanie nr 1:Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Zadanie nr 2:Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego

Data rozpoczęcia Umowy:        31.01.2017 r.

Data zakończenia nadzoru nad robotami Umowy:                                31.12.2019 r.

Data zakończenia umowy i wykonanie rozliczenia końcowego:             30.04.2020 r.

 

ZAKRES:

Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach

Zadanie nr 1 zostało podzielone na etapy:

Etap I – odcinek drogi na terenie miasta Żory – od wybudowanego ronda do granicy miejscowości Żory i Rybnika (do granicy administracyjnej tych miejscowości) od km 0+000 do km 0+425

Etap II – odcinek drogi od granicy z m. Żory do węzła Gotartowickiego wraz z węzłem – od km 0+425 do km 4+020

Etap III – odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego wraz z węzłem – od km 4+020 do km 7+990

Etap IV – odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego wraz z węzłem - od km 7+990 do km 10+221

 

Roboty drogowe

 • budowa drogi dwujezdniowej długości 10,221 km,
 • budowa 5 węzłów drogowych i 2 przejazdów drogowych,
 • budowa dróg dojazdowych,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na drogach poprzecznych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

Obiekty inżynierskie

 • budowa 11 wiaduktów i 2 mostów,

Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Urządzenia ochrony środowiska

 • budowa zbiorników wód deszczowych,
 • budowa ekranów akustycznych i ogrodzeń,
 • budowa przejść dla zwierząt,
 • budowa stawu kompensacyjnego,
 • zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników,

Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
 • nasadzenia,

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

Oświetlenie

budowa oświetlenia węzłów i skrzyżowań,

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

cieki naturalne i sieć drenarska,

linie elektroenergetyczne,

linie teletechniczne,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

sieć wodociągowa,

sieć gazowa,

sieć c.o.,

sieć trakcyjna i elektroenergetyczna kolejowa,

Kanalizacja teletechniczna

 • kanał technologiczny,

Rozbiórki

 • elementów dróg i ulic,
 • elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • elementów małej architektury i ogrodzeń,
 • budynków mieszkalnych i gospodarczych i innych elementów kolidujących z inwestycją.

 

Zadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku

Roboty drogowe

 • budowa drogi jednojezdniowej długości 0,860 km,
 • budowa 1 skrzyżowania typu rondo,
 • budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
 • budowa zjazdów,
 • budowa elementów systemu odwodnienia,
 • budowa przepustów drogowych,

Obiekty inżynierskie

 • przebudowa 1 mostu i budowa 1 kładki pieszo-rowerowej,

Kanalizacja deszczowa

 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Zieleń

 • wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie, 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • bariery ochronne,
 • elementy oznakowania pionowego i poziomego,

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż całej inwestycji,

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

 • cieki naturalne i sieć drenarska,
 • linie elektroenergetyczne,
 • linie teletechniczne,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • sieć elektroenergetyczna kolejowa,
 • oświetlenie uliczne,

Kanalizacja teletechniczna

kanał technologiczny,

Rozbiórki

elementów dróg i ulic,

elementów sieci uzbrojenia terenu.

 

Parametry techniczne projektowanej  trasy głównej Drogi Regionalnej:

 • Klasa drogi – G – na terenie miasta Żory, GP – na terenie miasta Rybnika
 • Prędkość projektowa – 70 km/h
 • Nośność – 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR6
 • Dostępność tylko poprzez węzły
 • Ilość jezdni – 2
 • Szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + 2,0 m pas awaryjny
 • Wysokość skrajni – 4,70m

Parametry techniczne projektowanej drogi Śródmiejskiej:

 • klasa techniczna Z,
 • szerokość́ pasów ruchu2x3.50 m,
 • szerokość́ dodatkowych pasów ruchu na dojeździe do węzła 3.50 m,
 • szerokość́ ciągu pieszo-rowerowego 3.00 m,
 • szerokość́ pobocza 1.25 m,
 • spadek poprzeczny jezdni na prostej 2.0 %,
 • nachylenie skarp rowów 1:1.5,
 • kategoria ruchu KR 6.

Parametry techniczne obiektów  mostowych:

Zadanie nr 1 - klasa obciążenia „A”

Zadanie nr 2 – klasa obciążenia „B”

 

W zakresie Zadania 1 wykonano 13 obiektów inżynierskich:

MGP-01

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad rzeką Kłokocinką. Obiekt ma również zastosowanie jako przejście dolne dla zwierząt średnich.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad rzeką Klokocinką.
 • Lokalizacja - km 0+081,25 w ciągu Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna oraz w km 3+260 rzeki Kłokocinki.
 • Posadowienie - bezpośrednio na gruncie wzmocnionym kolumnami jet-grouting o średnicy d=0,80m.
 • Podpory - ściany żelbetowe monolityczne.
 • Ustrój nośny - jednoprzęsłowy ustrój belkowy z betonu sprężonego, podpory wykonano jako masywne żelbetowe. 
 • Rozpiętość teoretyczna – 22,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) – jezdnia w stronę Raciborza – 41,00m; jezdnia w stronę Pszczyny – 42.00m
 • Kąt skosu obiektu – 63,31 stopni

WGP-02

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad istniejącą linią kolejową oraz nad przełożoną ul. Szybowcową, przejście dolne dla zwierząt średnich.
 • Opis ogólny – obiekt dwujezdniowy o rozdzielonych ustrojach nośnych.
 • Lokalizacja - ciągu drogi RDRP w km 2+102,30 oraz nad linią kolejową nr 302 Kotlarnia – Boguszowice w km 32,159 i nad drogą powiatową S7027 w km 0+424,14 (ul. Szybowcowa).
 • Posadowienie - bezpośrednio na gruncie wzmocnionym kolumnami DSM.
 • Podpory - masywne żelbetowe oraz filary słupowe. Przyczółki obiektu zaprojektowano w formie ścian żelbetowych monolitycznych.
 • Ustrój nośny - trójprzęsłowy ustrój nośny płytowo-belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 104,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) jezdnia w stronę Raciborza – 128,00m; jezdnia w stronę Pszczyny – 125,50m
 • Kąt skosu obiektu – 51,0 stopni

WGP-03

 • Przeznaczenie – przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad Węzłem Gotartowickim.
 • Opis ogólny – obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad Węzłem Gotartowickim. Dojazdy do obiektu wykonano w postaci murów oporowych z gruntu zbrojonego z okładziną z elementów betonowych prefabrykowanych.
 • Lokalizacja – w ciągu drogi RDRP nad drogą powiatową S7004 (ul. Gotartowicka) w km 3+457.93
 • Posadowienie - bezpośrednie na podłożu wzmocnionym kolumnami DSM.
 • Podpory - Przyczółki obiektu zaprojektowano w formie ścian żelbetowych monolitycznych z krótkimi ścianami bocznymi, podpory obiektu zaprojektowano jako masywne żelbetowe oraz filary słupowe.
 • Ustrój nośny - trójprzęsłowy ciągły ustrój belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 25,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) – jezdnia w stronę Raciborza – 92,07m; jezdnia w stronę Pszczyny – 92,07m
 • Kąt skosu obiektu – 69,70 stopni

WD-04

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu ulicy Boguszowickiej nad Na obiekcie znajdują się również chodniki dla pieszych i ścieżka rowerowa.
 • Opis ogólny – obiekt jednojezdniowy przebiegający nad drogą RDRP. Obiekt znajduje się w ciągu drogi klasy Z – ulicy Boguszowickiej (S7009).
 • Lokalizacja – w ciągu ul. Boguszowickiej nad drogą RDRP w km 4+084.68
 • Posadowienie – bezpośrednie.
 • Podpory –monolityczne ściany żelbetowe.
 • Ustrój nośny - jednoprzęsłowy ustrój belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 39,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) strona lewa – 85,81m; w strona prawa – 78,26m
 • Kąt skosu obiektu przyczółek A 47,87 stopni; przyczółek B 41,44 stopni

WGP-05

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad ulicą Ziemską i Potokiem Boguszowickim, przejście dolne dla zwierząt średnich.
 • Opis ogólny – obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad ulicą Ziemską i Potokiem Boguszowickim.
 • Lokalizacja – w ciągu drogi RDRP nad ul. Ziemską i potokiem Boguszowickim w km 4+942.53.
 • Posadowienie – bezpośrednie na gruncie wzmocnionym kolumnami typu DSM.
 • Podpory - ściany żelbetowe monolityczne.
 • Ustrój nośny - dwie rozdzielone, jednoprzęsłowe konstrukcje w przekroju poprzecznym, każdej konstrukcji, zastosowano dwie belki o wysokości 1,60m (w osi) w rozstawie osiowym 6,25m, z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 32,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) – jezdnia w stronę Raciborza – 57,16m; jezdnia w stronę Pszczyny – 57,24m
 • Kąt skosu obiektu – 67,70 stopni

WGP-06

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad Węzłem Świerklańskim.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad Węzłem Świerklańskim. Dojazdy do obiektu wykonano w postaci murów oporowych z gruntu zbrojonego z okładziną z elementów betonowych prefabrykowanych
 • Lokalizacja -w ciągu drogi RDRP nad ul. Świerklańską w km 6+353.38
 • Posadowienie – bezpośrednie, pod ławą fundamentową wykonano poduszkę piaskową o grubości 0,80m z piasku średniego.
 • Podpory - Przyczółki wykonano jako masywne żelbetowe. Filary słupowe zwieńczone oczepem.
 • Ustrój nośny - trójprzęsłowy, wolnopodparty ustrój belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 27,40m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami ścian bocznych przyczółka) - jezdnia w stronę Pszczyny 93.80m; jezdnia w stronę Raciborza 93.90m
 • Kąt skosu obiektu- 90,00 stopni

WGP-06a

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad bocznicą kolejową kopalni KWK „Chwałowice”, przejście dolne dla zwierząt średnich.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad bocznicą kolejową.
 • Lokalizacja -w ciągu drogi RDRP w km 6+975,00.
 • Posadowienie – bezpośrednie na wymienionym gruncie, pod ławą fundamentową wykonano poduszkę piaskową o grubości 0,80m z piasku średniego.
 • Podpory - przyczółki obiektu wykonano w formie ścian żelbetowych monolitycznych z ścianami bocznymi łączącymi i podwieszonymi do nich skrzydłami.
 • Ustrój nośny - jednoprzęsłowy ustrój belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 35,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami ścian bocznych przyczółka) - jezdnia w stronę Pszczyny 59.75m; jezdnia w stronę Raciborza 58.00m.
 • Kąt skosu obiektu- 75,90 stopni

WGP-07

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad Węzłem Chwałowickim.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych przebiegający nad Węzłem Chwałowickim. Dojazdy do obiektu wykonano w postaci murów oporowych z gruntu zbrojonego z okładziną z elementów betonowych prefabrykowanych.
 • Lokalizacja - w ciągu drogi RDRP w km 7+800,83.
 • Posadowienie - bezpośrednie na gruncie wzmocnionym kolumnami typu DSM.
 • Podpory - masywne żelbetowe oraz filary słupowe
 • Ustrój nośny - trójprzęsłowy ciągły ustrój belkowy z betonu sprężonego
 • Rozpiętość teoretyczna – 25,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami ścian bocznych przyczółka) - jezdnia lewa w stronę Pszczyny 91.87m; jezdnia prawa w stronę Raciborza 92.12m
 • Kąt skosu obiektu- 78,9º÷ 84,7º

WGP-08

 • Przeznaczenie -przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad istniejącymi liniami kolejowymi, obiekt ma również zastosowanie jako przejście dolne dla zwierząt średnich.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy o jezdniach rozdzielonych, obiekt wykonano jako estakadę siedmioprzęsłową.
 • Lokalizacja - w ciągu drogi RDRP w km 8+365,58.
 • Posadowienie - bezpośrednie na wzmocnionym gruncie. Wzmocnienie zostanie zrealizowane za pomocą pali przemieszczeniowych i ściany szczelinowe.
 • Podpory - masywne żelbetowe oraz masywne filary ścianowe.
 • Ustrój nośny – konstrukcja skrzynkowa żelbetowa sprężana.
 • Rozpiętość teoretyczna – 417,00m
 • Długość całkowita - 431,82÷449,28 m
 • Kąt skosu obiektu- 90,00 stopni

WD-09

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego na Węźle Śródmiejskim nad RDRP.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy, nierozdzielony przebiegający nad projektowaną drogą RDRP. Obiekt znajduje się w ciągu łącznicy Węzła Śródmiejskiego rozprowadzającej ruch pojazdów na i z jezdni w kierunku Pszczyny projektowanej RDRP.
 • Lokalizacja – na Węźle Śródmiejskim nad RDRP w km 8+869,68.
 • Posadowienie - bezpośrednie na gruncie wzmocnionym kolumnami typu DSM.
 • Podpory - masywne żelbetowe.
 • Ustrój nośny - jednoprzęsłowy ustrój belkowy z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna - 43,70m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) - strona lewa 71.24m; strona prawa 71.50m
 • Kąt skosu obiektu- przyczółek A = 66.44 stopnie; przyczółek B = 88.93 stopnie.

MGP-10

 • Przeznaczenie - przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu RDRP nad rzeką Nacyną.
 • Opis ogólny – konstrukcja ramowa, monolityczna żelbetowa.
 • Lokalizacja – w km 9+120,18 w ciągu RDRP, nad rzeką Nacyną
 • Posadowienie – bezpośrednie na wymienionym gruncie o miąższości 2,5 m.
 • Podpory – żelbetowe ściany ramy o grubości 1,0 m
 • Ustrój nośny - otwarta rama żelbetowa o wysokości 0,7 do 2,4 m
 • Rozpiętość teoretyczna – 16,00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) - 17,00m
 • Kąt skosu obiektu- 60,00 stopni

WD-11

 • Przeznaczenie - obiekt jest częścią Węzła Wodzisławskiego i służył do rozprowadzenia ruchu pojazdów na węźle. Węzeł stanowi połączenie projektowanej RDRP z istniejącą
  Wodzisławską.
 • Opis ogólny - obiekt dwujezdniowy, nierozdzielony przebiegający nad projektowaną drogą RDRP.
 • Lokalizacja – w ciągu łącznicy L05 na węźle Wodzisławskim nad RDRP w km 9+844.56.
 • Posadowienie – bezpośrednie na gruncie wzmocnionym kolumnami typu DSM.
 • Podpory - masywne żelbetowe.
 • Ustrój nośny - obiekt wykonano w postaci jednoprzęsłowego ustroju belkowego z betonu sprężonego.
 • Rozpiętość teoretyczna – 44.00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) - strona lewa 63.00m; strona prawa 64.20m
 • Kąt skosu obiektu- 70.76 stopni

WD-12

 • Przeznaczenie - obiekt przeznaczony jest do przeprowadzenia ruchu samochodowego w ciągu ul. Wodzisławskiej nad projektowaną RDRP. Na obiekcie wykonano również chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową
 • Opis ogólny - obiekt jednojezdniowy przebiegający nad drogą RDRP. Obiekt znajduje się w ciągu drogi klasy G – ulicy Wodzisławskiej (DK78). Obiekt wykonano w postaci jednoprzęsłowego ustroju belkowego z betonu sprężonego.
 • Lokalizacja – w ciągu ul. Wodzisławskiej nad RDRP w km 10+153.98.
 • Posadowienie – bezpośrednie
 • Podpory - masywne żelbetowe.
 • Ustrój nośny - Konstrukcję ustroju nośnego stanowi jednoprzęsłowa konstrukcja belkowa.
 • Rozpiętość teoretyczna – 39.00m
 • Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł) - strona lewa 67.00m; strona prawa 69.00m
 • Kąt skosu obiektu- 65.48 stopni

 

W zakresie Zadania 2 wykonano 2 obiekty inżynierskie:

Kładka  pieszo-rowerowa OI1

 • Przeznaczenie – w ciągu ul. Obwiednia Południowa dla prowadzenia ruchu samochodowego
 • Opis ogólny – obiekt jednoprzęsłowy
 • Nośność – obciążenie tłumem wg PN-85/S-10030
 • Rozpiętość teoretyczna – 22,40 m
 • Światło poziome – 21,80 m
 • Szerokość całkowita – 3,90 m
 • Przeszkoda – rzeka Nacyna w km 5+ 640

Przepust  OI3

 • Przeznaczenie – obiekt przeznaczony do prowadzenia ruchu w ciągu Drogi Śródmiejskiej łączącej ul. Obwiednia Południowa z projektowanym Węzłem Śródmiejskim w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna.
 • Konstrukcja – owalna rura z blachy falistej z wlotem i wylotem dostosowany do spadku skarpy nasypu drogowego
 • Nośność – klasa B
 • Rozpiętość teoretyczna – 30,50 m
 • Średnica pozioma – 1,94 m
 • Średnia pionowa – 2,12 m
 • Przeszkoda – Rów R-13

Kładka  pieszo-rowerowa OI3

 • Przeznaczenie – obiekt przeznaczony do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej
 • Konstrukcja – obiekt gruntowo – powłokowy z blachy falistej
 • Nośność – klasa B
 • Rozpiętość teoretyczna – 11,0 m
 • Światło poziome – 10,90 m
 • Długość w osi cieku – 32,75 m
 • Przeszkoda – rzeka Nacyna w km 4+528

 

Końcowe zaawansowanie finansowe budowy:

331 020 181,41 zł netto / 407 154 823,14 zł brutto. 

w tym:

Zadanie nr 1 – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna etap I do IV:

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna

Wartość robót (netto)

 

319 995 690,44

 

Zadanie nr 2 – Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego:

Budowa Drogi Śródmiejskiej

Wartość robót (netto)

 

11 008 230,81

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe:

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Wartość robót (netto)

 

16 260,16