Zadanie: Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46

ZAMAWIAJACY:
Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6,
45-085 Opole


PROJEKTANT:
MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice.

WYKONAWCA:
Konsorcjum firm:
Lider:
Bitum Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 20
42-700 Lipie Śląskie
Partner:
DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
42-209 Częstochowa
Partner:
Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1a
42-303 Dąbrowa Górnicza

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel
„Inwest-Complex” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 22.06.2018r.
Data przekazania placu budowy: 13.07.2018r.
Data zakończenia robót wg Aneksu nr 1: 02.11.2019r.
Wydanie Świadectwa Przejęcia: 04.11.2019r.
Oddanie obwodnicy do użytkowania: 05.11.2019r.

Wartość kosztorysowa Kontraktu:
33 151 903,95 zł netto – 40 776 841,90 zł brutto

1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
- Decyzja Wojewody Opolskiego nr. 108/D/2008 z dnia 13.11.2008r. o pozwoleniu na budowę.
- Umowa Nr 65/2017 na wykonanie robót budowlanych z dnia 22.06.2018. (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk)
- Umowa Nr 72/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 4.07.2018r. (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Inwest-Complex sp. z o.o.)

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Dobrodzień w miejscowości Myślina. Projektowana obwodnica m. Myślina rozpatrywana jest na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 46 od km 129+570,68 do km 132+720,14. Droga krajowa nr 46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny łączy województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie.

3. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM
Rozbudowa drogi na odcinku granica Państwa - Pietrowice obejmuje następujący zakres robót:
- Budowa nowego odcinka drogi krajowej 46 Kłodzko-Opole-Szczekociny (obwodnicy miejscowości Myślina) o długości 3,150 km,
- Rozbiórka budynków na planowanej trasie obwodnicy,
- Budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy obsługujących tereny przyległe,
- Budowa chodników w rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Opolską,
- Budowę zatoki autobusowej,
- Budowa wiaduktu nad istniejącą linią kolejową,
- Budowa wiaduktów stanowiących przejazdy nad drogami: gminną (ul. Nowa Kolonia) i wewnętrzną – dojazdową do gruntów rolnych,
- Przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,
- Budowę skrzyżowania skanalizowanego na początku budowanej obwodnicy w rejonie ul. Opolskiej,
- Budowa przepustów na istniejących ciekach wodnych,
- Budowa oświetlenia,
- Przebudowa sieci urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą (sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej),
- Przebudowa urządzeń branżowych PKP,
- Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych ,
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
4.1. ZAKRES DROGOWY
Parametry techniczne:
· Klasa drogi GP 1x2
· Obciążenie 115 kN/oś
· Prędkość projektowana 80 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 70 km/h)
· Prędkość miarodajna 100 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 90 km/h)
· Kategoria obciążania ruchem KR5
· Szerokość pasa ruchu 3,50 m
· Szerokość pobocza utwardzonego 1,50 m
· Szerokość opaski zewnętrznej 0,50 m
· Szerokość pobocza gruntowego
· Podstawowa 1,25 m
· Na odcinkach z barierami ochronnymi 1,75 m
· Na odcinkach ustawiania lamp oświetleniowych i ekranów akustycznych 2,75 m
· Na dowiązaniu do stanu istniejącego 1,50 m

UL. OPOLSKA:
· Klasa drogi Z 1x2
· Prędkość projektowana 40 km/h
· Kategoria obciążania ruchem KR4
· Szerokość pasa ruchu 3,50 m
· Szerokość chodnika 2,0 m
· Szerokość pobocza gruntowego 1,00 m

UL. PARKINGOWA:
· Klasa drogi D 1x2
· Prędkość projektowana 30 km/h
· Kategoria obciążania ruchem KR2
· Szerokość pasa ruchu 3,50 m
· Szerokość pobocza gruntowego 1,00 m

UL. SOSNOWA:
· Klasa drogi D 1x2
· Prędkość projektowana 30 km/h
· Kategoria obciążania ruchem KR2
· Szerokość pasa ruchu 2,50 m
· Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m

DROGI DOJAZDOWE I WEWNĘTRZNE:
· Klasa drogi D
· Prędkość projektowana 30 km/h
· Kategoria obciążania ruchem KR1
· Szerokość jezdni 3,00 – 3,50 m
· Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m

4.2. ZAKRES MOSTOWY
WD 1 – WIADUKT NAD DWUTOROWĄ LINIĄ KOLEJOWĄ NR 75
· Kilometraż 0+530,50 projektowanej obwodnicy
· Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG
· Kąt skosu 78,0° (kąt skrzyżowania osi drogi z osiami podpór)
· Rozpiętość 2x21,0 m
· Ustrój nośny 2 przęsłowy, ciągły, belkowo-płytowy (belki prefabrykowane)
· typu T zespolone z płytą pomostu)
· Podpory skrajne przyczółki żelbetowe
· Podpory pośrednie słupy żelbetowe

PD 2 – PRZEJAZD DROGOWY NR 2
· Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 2 (Nowa Kolonia)
· Kilometraż 0+754,43 projektowanej obwodnicy
· Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG
· Kąt skosu 72,6°
· Rozpiętość 16,0 m
· Ustrój nośny jednonawowa rama żelbetowa

PD 3 – PRZEJAZD DROGOWY NR 3
· Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 5 oraz ciekiem wodnym
· Kilometraż 1+652,82 projektowanej obwodnicy
· Klasa obciążeń A wg PN-85/S-10030, pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG
· Kąt skosu 72,6°
· Rozpiętość 16,0 m
· Ustrój nośny jednonawowa rama żelbetowa