Zadanie: Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK Nr 46 w m. Ozimek

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

14.04.2010 – 2011 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m.Ozimek

Zakres Kontraktu obejmuje budowę ekranów akustycznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i zmienionej lokalizacji ekranu akustycznego nr 4 wzdłuż drogi krajowej nr 46 – ul.Warszawskiej w m.Ozimek