Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek węzeł „Mikuszowice” - Żywiec

INFORMACJE OGÓLNE:

Inwestycja dotyczyła budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

Realizacja robót budowlanych stanowiła 2 odrębne Kontrakty:

W latach 2010 – 2013:
• Kontrakt I – Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

W latach 2015 – 2015:
• Kontrakt II – Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec.

KALENDARIUM:

Kontrakt I:

 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Polimex – Mostostal S.A.; Dopratav a.s. oraz Zakład Robót Mostowych „Mostmar” Marcin i Grzegorz Marcinków, spółka jawna.
 • Termin rozpoczęcia robót: 19.08.2010 r.
 • Termin realizacji kontraktu: 19.11.2012 r.; po zmianach 14.10.2013 r.
 • Termin odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 31.12.2013 r.

Kontrakt II:

 • Termin ogłoszenia przetargu na Kontynuację budowy drogi ekspresowej S-69: 02.01.2014 r.
 • Wykonawca: Mota – Engil Central Europe S.A.
 • Termin rozpoczęcia robót: 02.07.2014 r.
 • Termin zakończenia robót: 02.07.2015 r.; po zmianie 27.07.2015 r.

Budowę zakończono poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dnia 23.07.2015 r.

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

Konsultant:
Konsorcjum firm:
Lafrentz – Polska Sp. z o. o.
Ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Inwest – Complex Sp. z o. o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Projektant:
Konsorcjum firm:
Transprojekt – Warszawa Sp. z o. o.
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
TRAKT Sp. z o. o.
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
ul. Jesionowa 15

Wykonawcy:
Konsorcjum firm: Polimex – Mostostal S.A.; Dopratav a.s. oraz Zakład Robót
Mostowych „Mostmar” Marcin i Grzegorz Marcinków, spółka jawna.
Mota-Engil Central Europe S.A.
Ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków

CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTU

Zaprojektowane rozwiązania dla drogi S-69 jako drogi ekspresowej przyjęte zostały w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z dnia 03.08.2000 r.).

Droga ekspresowa S-69 – trasa główna km 9+100 – 24+660

 • Klasa drogi: S
 • Prędkość projektowa: 80km/h
 • Prędkość miarodajna: 100km/h
 • Minimalne promienie łuków poziomych: R=750m
 • Połączenia z innymi drogami: węzły drogowe
 • Minimalne odległości między węzłami: 3km
 • Maksymalne pochylenia niwelety: 3,72%
 • Ilość jezdni: 2
 • Szerokość pasów ruchu: 2 x 3,5m
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,50m
 • Szerokość opasek wewnętrznych: 0,5m
 • Szerokość pasa dzielącego bez opasek: 11,0m
 • Szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Dopuszczalne obciążenie osi pojazdów: 115kN/oś

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

 • W-wa ścieralna SMA 0/11 gr.4cm
 • W-wa wiążąca WMS 0/16 gr. 8cm
 • W-wa podbudowy WMS 0/20 gr. 14cm
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
 • W-wa technologiczna z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
 • W-wa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. min 15cm dla odcinka w km 9+100 – 17+250 oraz gr. min. 25cm dla odcinka w km 17+250 – 24+660
 • Podłoże doprowadzone do grupy nośności G1

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano 4 węzły drogowe:
węzeł „Wilkowice” na przecięciu S-69 z ul. Wyzwolenia (drogą powiatową 1404S klasy „Z”) w Wilkowicach;
węzeł „Buczkowice” na przecięciu S-69 z istniejącą DK69 w Rybarzowicach, gmina Buczkowice
węzeł „Łodygowice” na przecięciu S-69 z ul. Kasztanową (drogą powiatową 1400S klasy „Z”) w Łodygowicach
węzeł „Żywiec” na połączeniu z DK69 oraz drogami wojewódzkimi nr 945 i 946 poprzez istniejące skrzyżowanie typu rondo.

W ramach inwestycji wybudowano 25 obiektów inżynierskich (bez przepustów) o łącznej długości około 3,4 km.
Łączna długość 14 wiaduktów: 1245,0 m
Łączna długość 7 mostów: 750,5 m
Długość estakady: 1281,4 m
Łączna długość 3 kładek dla pieszych: 148,9 m

Wykonano przepusty pod korpusem drogowym drogi ekspresowej, łącznicami, drogami poprzecznymi oraz pod zjazdami (przepusty w ciągu rowów). Część z przepustów pełni funkcje ekologiczne – umożliwiając zachowanie ciągłości ekosystemów rzecznych bądź ciągłości szlaków migracyjnych zwierząt. W niektórych przepustach utworzono w przepustach półki dla zwierząt. Przepusty pełniące funkcje przejść dla płazów posiadają dno zasypane gruntem i wyposażone w płotki naprowadzające płazy.
Wprowadzono jednocześnie dodatkowe zbiorniki wodne służące jako miejsca lęgowe dla płazów.

Urządzenia ochrony środowiska wykonane w ramach inwestycji:
- ekrany akustyczne,
- kanalizacja deszczowa,
- rowy drogowe o przekroju szczelnym,
- urządzenia oczyszczające ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników,
- pasy zieleni ochronnej, itp.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- bariery ochronne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie ogrodzenia drogi na całej długości projektowanego odcinka.

Urządzenia infrastruktury technicznej związane z drogą i odwodnieniem:
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa zbiorników retencyjnych,
- wykonanie urządzeń odwadniających.

Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- linie energetyczne,
- linie teletechniczne,
- gazociągi,
- wodociągi.

PODSUMOWANIE FINANSOWE
Wartość robót wykonanych w ramach Kontraktu I: 503 792 525,65 PLN netto

Umowna wartość Kontraktu II: 212 128 968,55 PLN netto