Zadanie: Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w Gminie Gierałtowice

Inwestor:Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział „KWK Sośnica – Makoszowy”

Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne S.A. Lubliniec

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania; „Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w Gminie Gierałtowice”.

NAZWA KONTRAKTU: „Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej , przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w gminie Gierałtowice"

ZAMAWIAJĄCY: Kompania Węglowa S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy”

WYKONAWCA: RPM S.A., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

NADZÓR INWESTORSKI : Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU: Usługi Projektowe, Hydrotechnika, Melioracja, Rekultywacja EKOMEL – Andrzej Czerwiński, ul. Piastów 3/157, 40-866 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data podpisania umowy: 30.03.2011 r.
- Data odbioru końcowego: 06.04.2012 r.


ZAKRES ROBÓT:

Celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego rozpatrywanych terenów narażonych na wpływy eksploatacji górniczej wykonano następujące roboty:

 • Przepompownia depresyjna:
 • betonowa komora pomp o wym. 4,0 x 11,5 m w km 0+885, 4 pompy zatapialne o łącznym wydatku 3 456 m3/godzinę i wysokości podnoszenia 13,0 m
 • betonowa komora technologiczna o wym. 3,6 x 5,7 m w km 0+880, zawory zwrotne i elementy oporowe rurociągów tłocznych
 • kontener techniczny w km 0+885 dla urządzeń energetycznych sterujących pracą pomp
 • podwyższony teren doliny dla lokalizacji w/w obiektów w km 0+887 o pow. 1 230 m2
 • Rurociągi tłoczne – 4 szt. po 420 m z PVC Ø 450 mm z wydłużonym kielichem, przystosowane do pracy na terenach szkód górniczych.
 • Powierzchnia retencyjna o obj. zwierciadła wody 16 501 m3 rozciągająca się w km 0+887 – 1+228, na spągu której odtworzenie koryta potoku Paniówka o szer. dna 1,5 m z ubezpieczeniem ścianek i dna płytkami betonowymi.
 • Komora redukcyjna betonowa o wym. 3,0 x 4,0 m w km 1+225.
 • Przegroda ziemna w km 0+460 z betonową komorą amortyzacyjną o wym. 4,0 x 5,9 m oraz rurociągiem zrzutowym ½ Ø 1 000 mm i niecką amortyzacyjną o wymiarach 4,0 x 3,0 m.
 • Przebudowa istniejącego przepustu Ø 1 500 mm i przejazdu w km 0+970
 • Konserwacja potoku w km 1+235 – 1+380