Zadanie: Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu – Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 17 – zbiornik „Liszczok”Nazwa zadania:
Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowany w ramach projektu – zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 17 – zbiornik „Liszczok".

Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09-00w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko2007-2013.

Pełniona funkcja:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

Zamawiający:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6
47-120 ZawadzkieProjektant:
Zakład Usług i Robót Wodnych
Paweł Staniszewski
ul. Morcinka 43
45-317 Opole

Wykonawca: DDtherm Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 9
47-171 Rozmierka

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15Autor Projektu:
Zakład Usług i Robót Wodnych
Paweł Staniszewski
ul. G. Morcinka 43
45-317 Opole

Charakterystyka zadania:

Wartość robót brutto : 2 507 264,01 pln

Zbiornik wodny wraz z jazem żelbetowym stałym, dwoma wyspami, przepławką dla ryb, przelewem awaryjnym, groblami ziemnymi, urządzeniem upustowym, umocnieniami z narzutu kamiennego i gabionów, drenażami odwadniającymi na stronie odpowietrznej grobli oraz uszczelnieniem przeciwfiltracyjnym po stronie odwodnej skarpy w postaci mat bentonitowych.

Podstawowe dane charakteryzujące obiekt:

  • Obszar zbiornika ok. 3.45 ha
  • Klasa hydrotechniczna zbiornika IV
  • Objętość retencyjna zbiornika : 199 464 m3
  • Dodatkowe koryto rzeki o długości 117 m
  • 2 wyspy
  • Droga serwisowa 435.66 m
  • Upust denny fi 800 z zasuwą