Zadanie: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 35+813 w m. Ścibórz

Pełniona funkcja: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie: Realizacja robót od 06.05.2013r. (podpisanie Umowy) do 15.11.2013 r.

Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJACY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
Niedziałkowskiego 6

INŻYNIER KONTRAKTU: Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Pracownia projektowa „MOSTOPOL”
ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy

WYKONAWCA: KONSORCJUM „ Heko Most „ Sp. z o.o. i P.P.H.U Heko Kornelia Gustak
ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek

Charakterystyka zadania:
Most usytuowany jest nad Kanałem Ulgi w miejscowości Ścibórz, powiat nyski, województwo opolskie. Jest to 3-przęsłowy obiekt o konstrukcji dwu-dźwigarowej stalowej z żelbetową współpracującą płytą pomostu. Most oparty jest na podporach masywnych kamiennych. Długość całkowita obiektu wynosi 176,40 m. Układ istniejący ustroju nośnego wykonanego jako blachownica współpracująca z żelbetową płytą pomostu po remoncie obiektu nie uległ zmianie. Remont w zakresie płyty pomostowej polegał na usunięciu warstw luźnych betonu, oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni pod naprawę – likwidacja istniejących powłok zabezpieczających, czyszczenie strumieniowo-ścierne, naprawa zaprawami PCC, zabezpieczenie antykorozyjne betonu.
Remont stalowej części ustroju nośnego polegał na usunięciu istniejącej powłoki malarskiej, odtłuszczeniu i oczyszczeniu powierzchni metodą czyszczenia strumieniowo-ściernego oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Elementy barier na obiekcie zostały częściowo wymienione na nowe elementy oraz zabezpieczone powłokami ochronnymi. W zakresie remontu podpór mostu wykonano czyszczenie okładziny kamiennej. Ubytki kamienia zostały uzupełnione. Luźne spoiny usunięto. Wyługowane, wypłukane, brakujące spoiny uzupełniono używając renowacyjnej zaprawy do spoinowania z trasem. Rury spustowe przy podporach wymieniono na nowe. Połączono nowe odcinki rur spustowych z istniejącymi. Oczyszczono sączki. Oprócz wydłużenia rur spustowych układ odwodnienia nie został zmieniony. Dojazdy do obiektu wzmocniono poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych.

W ramach Kontraktu wykonano:

ROBOTY MOSTOWE:
 • Betonowanie płyty chodnika i skrzydeł – 31,74 m3
 • Zabezpieczenie konstrukcji stalowej blachownicy i stężeń kratowych ustroju nośnego poprzez piaskowanie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa2,5 – 3 595,07 m2
 • Malowanie konstrukcji stalowej blachownicy i stężęń kratowych farbami epoksydowo-poliuretanowymi – 3 430,23 m2
 • Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych wsporników – 2027,70 m2
 • Naprawa powierzchni betonowych wsporników zaprawami PCC – 15,67 m3
 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką sztywną – 1 777,83 m2
 • Nawierzchnia chodników i gzymsu na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami gr. 5mm – 409,23 m2
 • Piaskowanie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa2,5, ocynkowanie ogniowe, wykonanie powłoki malarskiej balustrady mostowej – 9,809 mg
 • Piaskowanie strumieniowo-ścierne i zabezpieczenie kamiennych filarów i przyczółków – 411,70 m3


ROBOTY DROGOWE:
 • Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – 714,69 m2
 • Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 14 cm – 668,75 m2
 • Warstwa wiążąca asfaltowa gr.8 cm – ilość 701,50 m2
 • Warstwa ścieralna asfaltowa (AC11S) gr. 4 cm na moście – 988,30 m2
 • Warstwa ścieralna asfaltowa (AC11S) gr. 5 cm na dojazdach – 1 001,50 m2
 • Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej – 93,60 mb
 • Chodniki z brukowej kostki betonowej – 21,21 m2
 • Oznakowanie poziome cieńkowarstwowe o łącznej powierzchni 100,28 m2
 • Montaż ponownie ocynkowanych istniejących elementów bariery SP-06 – 176,40 mb


Parametry techniczne przebudowanego odcinka:
Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: KR 5

ROBOTY INSTALACYJNE:
Montaż rur spustowych o śr. 150mm – 42,50 mb

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA:

Fot.1. Wykonane zabezpieczenie antykorozyjne przęsła I oraz wykonana naprawa powierzchni betonowych wspornika.Fot.2. Wykonana warstwa ścieralna kapy chodnikowej.Fot.3. Wykonany dojazd od strony Kłodzka.Fot.4. Wykonany obiekt – widok od górnej wody.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol